Barn med særskilte behov og faglig utvalg

Barn med særskilte behov og faglig utvalg 2018-05-01T17:59:06+00:00

Fra tid til annen blir InorAdopt kontaktet av adopsjonsmyndighetene i våre samarbeidsland, med forespørsel om å finne foreldre til barn, som enten på grunn av sin alder eller helse, ikke kan adopteres via det ordinære adopsjonsprogrammet. Kort informasjon om disse barna vil bli lagt ut på InorAdopt sine hjemmesider under «Nyheter». Vi gjør oppmerksom på at alle saker som gjelder barn med helseanmerkninger må fremlegges Faglig utvalg til vurdering.

Faglig Utvalg

For adopsjon av et barn som har fylt fem år, søskengrupper med mer enn to barn eller barn med spesielle omsorgsbehov, kreves det godkjenning fra Faglig utvalg for adopsjonssaker i tillegg til forhåndssamtykket. Faglig utvalg består av en almenpraktiserende lege, en psykiater og en psykolog. Utvalget baserer sine vurderinger på grunnlag av adopsjonsloven og offentlige retningslinjer fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Det er barnets behov som skal stå i sentrum.

Faglig Utvalg vurderer hver enkelt sak sett fra et tverrfaglig perspektiv, og foretar en helhetsvurdering av barnets behov basert på innhentet informasjon og rapporter som foreligger om barnet. Utvalget vurderer også søkerne ut fra deres sosialrapport. I tillegg må søkerne legge ved et brev der de forteller hvilke vurderinger de har gjort seg om det konkrete barnet, dets behov og mulige utfordringer. Søkerne må også skrive om egen motivasjon, ressurser og erfaringer som kan være til støtte for barnet. Faglig Utvalg vil forsikre seg om at familien har forstått hva konsekvensene av barnets historie kan bli både for barnet selv, og for hele familien i mange år framover. Basert på denne informasjonen fatter Faglig Utvalg en beslutning på hvorvidt adopsjon til den konkrete familie vil være til barnets beste.