InorAdopt startet opp samarbeidet med Burkina Faso i 2015. Burkina Faso ratifiserte Haagkonvensjonen i 1996, og var da det første afrikanske landet som sluttet seg til konvensjonen.
InorAdopt har en egen kontaktperson i Burkina Faso som har svært god kjennskap til adopsjonsprosessen i landet.

Krav til søkere
* En av søkerne må være minst 30 år. Maksimum alder er 50 år.
* Søkerne kan ikke ha mer enn ett barn fra før
* Ekteskapet må ha vart i minst 5 år og søkerne må være av ulikt kjønn.

 

Barna
Barna er som oftest mellom 2-3 år gamle. Det er mulig å søke om å få adoptere søsken, men det vanligste er å adoptere ett barn fra Burkina Faso. Det er også stort behov for familier som kan tenke seg å adoptere barn over 5 år. Barna kan ha kjent eller ukjent biologisk bakgrunn, og det vanligste er at barna bor på barnehjem. De familiene som er åpne for å adoptere barn med spesielle behov kan gi informasjon om dette i forkant av adopsjonsprosessen. Ventetiden på tildeling vil da være betydelig kortere enn ved en ordinær tildeling. I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker. 

 

Adopsjonsprosess
Den rettslige delen av adopsjonsprosessen vil være avsluttet i Burkina Faso før adoptivforeldrene kommer for å møte barnet sitt.  Familiene må oppholde seg i landet i cirka to uker. Adoptivforeldrene møter barnet på barnehjemmet i den delen av landet de bor eller i landets hovedstad, Ouagadougou. Tilvenningsperioden på barnehjemmet vil vare minst 4 dager for å sikre en best mulig overgang for barnet.

Burkina Faso er et fransktalende land. InorAdopts kontaktperson vil imidlertid sørge for tolk og bistand der det er nødvendig. Hun vil også bistå norske adoptivfamilier med alt det praktiske og formelle under adopsjonsprosessen i landet.


Ventetid

Forventet ventetid fra søknaden sendes til landet til det vil komme en tildeling, vil sannsynligvis ligge på mellom 6-18 mnd. Dersom en er åpen for barn opp mot 5 år eller barn med spesielle behov kan det gå raskere. For søkere som kan tenke seg barn over 5 år, vil det ikke være noe ventetid på tildeling i Burkina Faso. Gjennomsnittlig ventetid i 2018 var på 6 måneder. 

Ventetid fra tildeling til utreise er trolig på cirka 7-10 måneder.

Oppfølgingsrapporter
Myndighetene i landet ønsker at man sender oppfølgingsrapport hvert 3. år til barnet fyller 18 år.


Kapasitet

Ta kontakt med kontoret for en samtale om dere ønsker å adoptere fra Burkina Faso!