Fra tid til annen blir InorAdopt kontaktet av adopsjonsmyndighetene i våre samarbeidsland, med forespørsel om å finne foreldre til barn, som enten på grunn av sin alder eller helse, ikke kan adopteres via det ordinære adopsjonsprogrammet. Kort informasjon om disse barna vil bli lagt ut på InorAdopt sine hjemmesider under «Nyheter». Vi gjør oppmerksom på at alle saker som gjelder barn med helseanmerkninger må fremlegges det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker til vurdering.

Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker

For adopsjon av et barn som har fylt fem år, søskengrupper med mer enn to barn eller barn med spesielle omsorgsbehov, kreves det en ekstra godkjenning av Bufdir. Saken må da legges fram for det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker til vurdering.  Dette utvalget består av almennpraktiserende leger, psykiatere og psykologer. Utvalget baserer sine vurderinger på grunnlag av adopsjonsloven og offentlige retningslinjer fra Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Det er barnets behov som skal stå i sentrum.

Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker vurderer hver enkelt sak sett fra et tverrfaglig perspektiv, og foretar en helhetsvurdering av barnets behov basert på innhentet informasjon og rapporter som foreligger om barnet. Utvalget vurderer også søkerne ut fra deres sosialrapport. I tillegg må søkerne legge ved et brev der de forteller hvilke vurderinger de har gjort seg om det konkrete barnet, dets behov og mulige utfordringer. Søkerne må også skrive om egen motivasjon, ressurser og erfaringer som kan være til støtte for barnet. Det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker ønsker å forsikre seg om at familien har forstått hva konsekvensene av barnets historie kan bli både for barnet selv, og for hele familien i mange år framover. Basert på denne informasjonen vil det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker komme med en anbefaling i den konkrete saken basert på barnets beste. Bufdir vil deretter fatte et endelig vedtak på om familien får en endelig godkjenning til å få adoptere det konkrete barnet/barna.