InorAdopt har samarbeidet med Tsjekkia siden våren 2022, og det er tsjekkiske myndigheter ved UMPOD’s psykolog- og advokatteam som er ansvarlige for all oppfølging av adoptivfamilier i prosess. Tsjekkia har ratifisert Haag-konvensjonen.

 

Krav til søkerne:

* Par som søker sammen må være gift og av ulikt kjønn

* Alder mellom barn og søkere må være passende. Søkere over 45 år bes kontakte InorAdopt

* Enslige søkere aksepteres

Barna
De fleste barn som frigis for utenlandsadopsjon er mellom 3-5 år. De aller fleste barna kommer fra etniske minoriteter, primært fra rombefolkningen. Noen av barna bor i fosterhjem, og noen av barna bor i mindre barnehjem.

Det vil være mulig å adoptere søsken. Det er også behov for søkere som kan adoptere eldre barn.

Barna har ofte mindre helseutfordringer og/eller forsinkelser, samt at det kan ha forekommet misbruk av rus, hovedsakelig metamfetamin, under svangerskapet.

I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker.

Adopsjonsprosessen
Etter godkjenning i Norge innhenter søkere diverse dokumenter og søknad sendes til Tsjekkia for vurdering og godkjenning. Etter mottak av søknad tar det ca. 2 uker før søkere er godkjente av UMPOD, og kommer på venteliste for tildeling.

Ventetid
Ventetiden varier fra sak til sak da det ikke følges et køsystem, men et barn matches med den familien som sees på som best egnet for det konkrete barnet. Forventet ventetid fra godkjenning hos UMPOD til en tildeling antar vi at vil kunne være på alt fra kun få måneder til opp mot 2-3 år.

Ventetiden kan bli kortere dersom søkerne har stor åpenhet for at barna har helse-utfordringer eller kompleks familiebakgrunn.

Hentereisen finner som oftest sted allerede 2-3 uker etter tildeling, og oppholdets varighet vil være på ca. 8 uker. Den første tiden møtes barnet og familien på dagtid i området der barnet bor, tett fulgt av myndighetenes psykologteam. Etter den første uken og når familien har overtatt omsorgen for barnet, flytter barnet med familien til Brno, hvor resten av prosessen i forhold til domstolen mm. vil gjennomføres, før hjemreise.


Oppfølgingsrapporter
Tsjekkiske myndigheter krever at søkerne sender oppfølgingsrapport 4 ganger det første året etter hjemkomst, en gang det andre året og når barnet er 7 og 11 år, eventuelt også ved 14 og 18 år.

Kapasitet
Vi tar for tiden ikke inn nye søkere til Tsjekkia.