Vedtekter for InorAdopt

§ 1.

ORGANISASJONENS  NAVN ER INORADOPT og den arbeider i samsvar med konvensjonen om barns rettigheter, vedtatt i FN´s generalforsamling 20. november 1989, samt konvensjon av 29. mai 1993 om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner (Haagkonvensjonen) ratifisert av den norske regjering 25.september 1997, og er en partipolitisk nøytral organisasjon.

§ 2.

FORMÅL: Organisasjonen har som hovedformål å formidle adopsjon av barn fra aktuelle samarbeidsland. Arbeidet skjer med bakgrunn i formidlingstillatelse, gitt for de ulike land av norske adopsjonsmyndigheter, og i overensstemmelse med norske og samarbeidslandenes, til enhver tid, gjeldene lover og regler.

Adopsjonsformidlingen skal alltid være til barnets beste og utføres uten økonomisk vinning for øye.

Organisasjonen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Arbeidet kan skje alene eller i samarbeid med etablerte hjelpeorganisasjoner

§ 3.

MEDLEMSKAP: Medlemskap er åpent for enkeltpersoner eller familie som støtter organisasjonens formål. Medlem er den som har betalt kontingent. En familie regnes som ett medlem. Alle som har tillitsverv i organisasjonen må ha tegnet medlemskap. Der skal til enhver tid forefinnes en ajourført fortegnelse over organisasjonens medlemmer.

Har et medlem opptrådt i strid med organisasjonens vedtekter eller interesser, kan vedkommende suspenderes, ekskluderes eller fratas eventuelt tillitsverv.

Vedtak om slik forføying krever 2/3 flertall i styret.

Før slikt vedtak fattes, skal det medlem saken gjelder ha adgang til å uttale seg. Den som rammes av slike vedtak kan bringe saken inn for generalforsamlingen.

Skal vedtaket opprettholdes kreves også her 2/3 flertall.

§ 4.

GENERALFORSAMLINGEN: Dette er organisasjonens høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig til medlemmene minst 14 dager i forveien, under forutsetning av at datoen er gjort kjent før årsskiftet, vedlagt årsberetning, årsregnskap og forslag til budsjett og kontingent. Likeledes meddeles valgkomiteens forslag til kandidater til tillitsverv. Styret utarbeider generalforsamlingens dagsorden og kunngjør denne sammen med innkallelsen. På dagsorden skal også medtas alle saker som medlemmer i brev til styret har bedt om å få behandlet på generalforsamlingen. Slike brev må være mottatt av styret senest 4 uker før Generalforsamling finner sted.

Generalforsamlingen skal:

1.      Konstituere seg

a)      Åpne møtet

b)     Presentere møtedeltakerne

c)      Godkjenne dagsorden

d)     Velge møteleder

e)    Velge referent (er)

2. Behandle årsberetningen

3. Behandle årsregnskapet

4. Behandle innkomne forslag og styrets forslag

5. Fastsette medlemskontingenten

6. Behandle budsjettforslaget framlagt av styret

7. Gjennomføre valg

Stemmeberettiget er de medlemmer som var registrert og hadde betalt kontingent i rett tid året før. Alle familiemedlemmer har  tale og forslagsrett.

Medlemmer som ikke har mulighet til å møte personlig på generalforsamlingen har adgang til å delta i valg gjennom fullmakt. Fullmakten må leveres styret før generalforsamlingen åpnes, og skal inneholde navnet til den som er gitt fullmakt. Den som er gitt fullmakt må selv oppfylle kravene til stemmeberettigelse, og hver deltaker kan kun stemme for en fullmaktsgiver.

På generalforsamlingen kan det bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

Ekstraordinær generalforsamling kalles sammen av styret når dette  finner det nødvendig eller når minst 10% av de stemmeberettigede krever det. Innkalling skjer skriftlig med minst 4 ukers varsel. Styret utarbeider dagsorden som vedlegges innkallingen.

§ 5

STYRET: Dette kalles sammen når styreleder eller 2 styremedlemmer finner det påkrevd. Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret består av styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder velges særskilt, styret konstituerer seg selv.

Styreleder velges for 1 år, styremedlemmene for 2 år og varamedlemmene for 1 år.

Styrets oppgaver er:

  1. Trekke opp retningslinjer for administrasjonen
  2. Påse at administrasjonen utfører arbeidet i henhold til vedtektene, generalforsamlingens vedtak og myndighetenes bestemmelser.
  3. Treffe  avgjørelser og forføyninger i alle foreningsanliggender og ta ethvert arbeid som det anser tjenlig til fremme av foreningens formål, herunder nedsettelse av eventuelle utvalg og komiteer.
  4. Ansettelse av medarbeidere.
  5. Forvalte foreningens midler. Foreslå budsjett og være ansvarlig for regnskapsførsel og revisjon.

§ 6.

TAUSHETSPLIKT: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for organisasjonen i forbindelse med adopsjonssaker har taushetsplikt. Vedkommende plikter å hindre andre enn de, som etter lov eller foreskrifter arbeider med slik virksomhet, får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med arbeidet får vite om noens personlige forhold.

§ 7.

LOKALAVDELINGER: Lokalavdelinger kan opprettes dersom medlemstallet tilsier det og skal godkjennes av styret. Vedtekter for lokalavdelinger fastsettes av InorAdopts styre sentralt.

§ 8.

VEDTEKTSENDRING: Forslag til endring av organisasjonens vedtekter avgjøres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag til endring som skal avgjøres på ordinær generalforsamling sendes til styret senest 4 uker før Generalforsamling finner sted. Se § 4.

Forslag til endring som skal avgjøres på ekstraordinær generalforsamling må være styret i hende senest 14 dager etter utsendelse av innkalling til ekstraordinær generalforsamling. For endring av vedtektene kreves 2/3 flertall.

§ 9.

OPPLØSNING: Organisasjonen kan oppløses på ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall av de fremmøtte, etter at forslag om oppløsning først har vært fremmet på ordinær generalforsamling.

Enkeltsaker må forsøkes avsluttet før oppløsning, der dette er mulig, eventuelt overføres til annen adopsjonsformidler.

Ved oppløsing og etter avvikling av enkeltsaker, skal eventuelle ubenyttede midler overføres til hjelpearbeid i de samarbeidsland Organisasjonen måtte ha på det tidspunkt.

Gjeldende fra 6.april 2019