For å adoptere et barn fra et annet land, må to lands regelverk følges. I Norge er kravene bestemt i Lov om adopsjon og i retningslinjer fra Barne- og likestillingsdepartementet. Barnets opprinnelsesland har sine lover og regler.

I Norge:

Lov om adopsjon
Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet  
Barneloven
Barnevernsloven
NAV – stønad og permisjon

Internasjonalt:

Haag konvensjonen
FN`s barnerettigheter