InorAdopt har samarbeidet med Ungarn siden 1991 og vi har en egen representant som følger opp adoptivfamilier når de er i landet for å adoptere. Ungarn har ratifisert Haag-konvensjonen.


Krav til søkerne

* Søkerne må være gift og av ulikt kjønn
* Det kan ikke være mer enn 50 år mellom barn og yngste søker, dersom barnet er minst 3 år.
* Søkerne må være åpne for adopsjon av barn med helseutfordringer.


Barna

De fleste barn som frigis for utenlandsadopsjon er mellom 3 og 5 år. Det er også behov for søkere til eldre barn. Alle søkere må være forberedt på at barna kan ha helseutfordringer. Eksempler på helseutfordringer kan være dårlig utviklet språk, prematurbarn, fysiske utfordringer, og nedsatt hørsel/syn. Forsinket utvikling vil bli nevnt hos de fleste av barna, og dette kan skyldes manglende stimulering, mangel på trygghet, genetiske forhold, rus i svangerskapet eller andre forhold.

Barna som frigis for adopsjon til utlandet bor som regel i fosterhjem.

I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for det Faglig Rådgivende Utvalget for Adopsjonssaker.

 


Adopsjonsprosessen

I Ungarn er det 19 fylker, og selve gjennomføringen av adopsjonen foregår i det fylket barnet tilhører. Søkerne besøker barnet i fosterhjemmet eller på barnehjemmet i en tilvenningsperiode på 1-2 uker. Deretter bor barnet sammen med søkerne i Ungarn i en måned, før adopsjonsbeslutningen utstedes. Oppholdets totale varighet vil normalt være på 5 – 7 uker. InorAdopt sin representant vil være til stede ved alle offisielle møter, samt de første dagene i fosterhjemmet eller på barnehjemmet. Han vil også holde jevnlig kontakt med familien under hele oppholdet.


Ventetid

Ventetiden varier fra sak til sak da det ikke følges et køsystem, men at barn matches opp mot de søkerne som sees på som best egnet for barnet. Ventetiden regnes fra dokumentene sendes til Ungarn og til det kommer en tildeling. Gjennomsnittlig ventetid for 2021 var cirka 22 måneder, og på bakgrunn av dette antar vi at ventetiden fremover trolig vil ligge på over 3 år.

Ventetiden etter tildeling og før utreise vil variere, men ligger vanligvis mellom 3 – 8 uker.


Oppfølgingsrapporter

Ungarske myndigheter krever at søkerne sender to oppfølgingsrapporter i løpet av de første 18 månedene etter adopsjonen.


Kapasitet

Vi tar imot nye søkere til Ungarn!