Ungarn

Ungarn 2018-10-25T22:43:01+00:00

InorAdopt har samarbeidet med Ungarn siden 1991 og vi har en egen representant som følger opp adoptivfamilier når de er i landet for å adoptere. Ungarn har ratifisert Haag-konvensjonen.


Krav til søkerne

* Søkerne må være gift
* Det kan ikke være mer enn 45 år mellom barn og foreldre
* Søkerne må være åpne for adopsjon av barn med helseutfordringer.


Barna

De fleste barn som frigis for utenlandsadopsjon er mellom 2 og 5 år. Det vil være mulig å adoptere søsken. Det er også behov for søkere til eldre barn. Alle søkere må være forberedt på at barna kan ha helseutfordringer. Eksempler på helseutfordringer kan være dårlig utviklet språk, prematurbarn, fysiske utfordringer, og nedsatt hørsel/syn. Forsinket utvikling vil bli nevnt hos de fleste av barna, og dette kan skyldes manglende stimulering, mangel på trygghet, genetiske forhold, rus i svangerskapet eller andre forhold. I de sakene hvor barna har spesielle behov, vil tildelingen bli presentert for det faglig rådgivende utvalget for adopsjonssaker. Barna som frigis for adopsjon til utlandet bor som regel i fosterhjem.


Adopsjonsprosessen

Tiden mellom tildeling og utreise vil variere noe, men er normalt 3-8 uker, men det kan også bli lengre. I Ungarn er det 19 fylker, og selve gjennomføringen av adopsjonen foregår i det fylket barnet tilhører.
Søkerne besøker barnet i fosterhjemmet eller på barnehjemmet i en tilvenningsperiode på 1-2 uker. Deretter bor barnet sammen med søkerne i Ungarn i en måned, før adopsjonsbeslutningen utstedes. Oppholdets totale varighet vil normalt være på 5-7 uker. InorAdopts  representant vil være tilstede ved alle offisielle møter, samt de første dagene i fosterhjemmet eller på barnehjemmet. Han vil også holde jevnlig kontakt med familien under hele oppholdet.


Ventetid

Forventet ventetid fra dokumentene sendes til Ungarn til det vil komme en tildeling, vil vanligvis være på mellom 1 år og 2 år. Gjennomsnittlig ventetid for 2017 var i underkant av 15 måneder.


Oppfølgingsrapporter

Ungarske myndigheter krever at søkerne sender to oppfølgingsrapporter i løpet av de første 18 månedene etter adopsjonen.


Kapasitet

Det er stort behov for nye søkere til Ungarn!