Statutter for InorAdopts risikofond

§ 1. INNBETALING
Adopsjonssøkere er forpliktet til å innbetale et innskudd til foreningens drifts- og Risikofond.
Innskuddets størrelse bestemmes hvert år av foreningens generalforsamling.

§ 2. FORMÅL
§ 2-1 Bidra til kompensasjon for uforutsette og ekstraordinære faktiske kostnader som adoptanter kan møte under adopsjonsprosessen.
Utgifter som kan utløse refusjon fra fondet skal som hovedregel påløpe:
–     i forbindelse med henting av barn i utlandet,
– dersom de av uforskyldte grunner får ekstraordinære og uventede lange opphold,
– dersom de av uforskyldte grunner må reise hjem uten å få barn med seg.

Styret kan også beslutte refusjon for andre ekstraordinære kostnader.

Forhold som har med adoptantenes private økonomi å gjøre, f. eks. tapt arbeidsfortjeneste, blir ikke tatt hensyn til ved vurdering av refusjon. Forsinket utreise ansees heller ikke som ekstraordinær utgift og kan ikke utløse refusjon.

§ 2-2 Bidra til nødvendig sikkerhet for foreningens drift.

§ 3. SØKNAD
Søknad om dekning fra fondets midler etter § 2-1 rettes skriftlig til styret innen 3 måneder etter hjemkomst fra utlandet. Søknaden avgjøres av styret i samsvar med fondets formål og innen fondets økonomiske rammer

§ 4. SAKSBEHANDLING
Styret behandler søknaden innen 3 måneder etter mottak av søknaden.  Styrets avgjørelse skal være skriftlig og begrunnet.

§ 5.  KLAGE
Styrets avgjørelse kan ankes til klagenemden for endelig vedtak. Dette må gjøres innen 3 måneder etter mottak av styrets vedtak jfr. §4.

§ 6. KLAGENEMD
Klagenemden består av tre medlemmer fra InorAdopt. Medlemmene velges på foreningens generalforsamling for to år om gangen.

§ 7. DRIFTSOVERFØRING
Styret kan beslutte å overføre deler av fondets midler til InorAdopts ordinære midler dersom det anses for helt nødvendig for videre drift.

§ 8. ENDRING AV FONDETS STATUTTER
Fondets statutter kan endres på generalforsamlingen med 2/3 flertall.

§ 9. FONDETS STØRRELSE
Fondsreservenes størrelse skal løpende vurderes og generalforsamlingen kan beslutte at for en kortere eller lengre periode kan samme beløp som innbetales til risikofondet brukes til å bygge opp andre fond som generalforsamlingen måtte bestemme.

§ 10 REGNSKAP/RENTER
Fondets midler skal stå på en egen konto hos foreningens bankforbindelse. Fondet skal ha eget regnskap. Renter tilfaller fondets konto.

§ 11 OPPHØR
Ved foreningens opphør overføres fondets midler, etter at alle rettsmessige krav er innfridd, til de hjelpeprosjekter som foreningen har støttet i løpet av de siste 12 månedene. Midlene fordeles mellom hjelpeprosjektene etter samme forhold som utbetalt støtte de siste 12 månedene.

Gyldig fra Generalforsamlingen mars 2008