[av_one_half first]
[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Informasjon om norske regler for norsk statsborgerskap for personer adoptert fra utlandet

Bufdir har mottatt flere henvendelser fra adopterte som opplyser at de må dokumenterer at de er løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap før de kan fornye sitt norske pass.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har bekreftet for Bufdir at adopterte barn som ble norsk statsborger ved adopsjonen, som hovedregel ikke må løses fra sitt tidligere statsborgerskap.

Etter norsk rett kan derfor adopterte barn som hovedregel ha dobbelt statsborgerskap. Barnet kan likevel ha tapt sitt tidligere statsborgerskap da hun eller han ble norsk statsborger, dersom dette følger av det andre landets lovgivning.

De nærmere reglene for adoptivbarns norske statsborgerskap avhenger av når personen ble adoptert og hvor gammel personen var på adopsjonstidspunktet. UDI har bekreftet at disse reglene gjelder for adoptertes rett til norsk statsborgerskap:
[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half]
[av_image src=’http://inoradopt.no/wp-content/uploads/2017/04/nødpass-320×400.jpg’ attachment=’6795′ attachment_size=’medium’ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=» styling=» caption=» font_size=» appearance=»][/av_image]
[/av_one_half]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Adoptert etter 1.9.2006
Barn som var/er under 18 år når de ble adoptert/adopteres av en norsk statsborger, ble/blir automatisk norsk statsborger ved adopsjonen, jf. statsborgerloven § 5.
Vilkårene for norsk statsborgerskap er at adopsjonen:

        • var/er gitt av norsk myndighet etter adopsjonsloven eller
        • er anerkjent/anerkjennes i Norge etter adopsjonsloven § 22 eller § 19.Det kreves ikke at den adopterte må løses fra annet statsborgerskap for å få/beholde norsk statsborgerskap, jf. statsborgerloven § 5.

Adoptert før  1.9.2006
Barn som var under 12 år da de ble adoptert av norsk statsborger, ble automatisk norsk statsborgerskap ved adopsjonen, jf. statsborgerrettsloven § 1 a. Var barnet mellom 12 og 18 år på adopsjonstidspunktet, fikk barnet norsk statsborgerskap ved melding eller søknad.
Vilkårene for norsk statsborgerskap var at adopsjonen:

        • var gitt av norsk myndighet i medhold av adopsjonsloven § 1 eller
        • var gitt i utlandet på bakgrunn av norsk forhåndssamtykke etter adopsjonsloven § 16 e.

Det kreves ikke at den adopterte må løses fra annet statsborgerskap for å beholde sitt norske statsborgerskap, jf. Justis- og politidepartementet rundskriv G-75/99 pkt. 2.

Adoptert før 1.10.1999
Barn som var under 12 år da det ble adoptert av norsk statsborger, fikk norsk statsborgerskap etter søknad, jf. statsborgerrettsloven § 6. Se Justis- og politidepartementets rundskriv G-28/99 avsnitt VII pkt 2.2.3 og rundskriv G-75/99 pkt. 2.

Vilkårene for norsk statsborgerskap var at adopsjonen:

        • var godkjent eller kunne godkjennes i Norge.

Det kreves ikke at den adopterte må løses fra annet statsborgerskap for å beholde sitt norske statsborgerskap, jf. Justis- og politidepartementets rundskriv G-28/99 avsnitt VII pkt 2.2.3.

Til informasjon

Politidirektoratet (POD) er informert om de avklaringer Bufdir har mottatt fra UDI.
POD har opplyst at det bare er der det står i et statsborgervedtak at løsning fra annet statsborgerskap er nødvendig, at pass kan utstedes med begrenset gyldighet (frem til oppgitt løsningsfrist). Passmyndighetenes avgjørelser kan påklages til POD.

Bufdir
[/av_textblock]