[av_two_third first]

[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Visjon

InorAdopt vil på best mulig måte legge forholdene til rette for at foreldreløse barn, i de land vi formidler fra, skal få motiverte og godt forberedte foreldre i Norge.

Adopsjonsformidlingen skal alltid være til barnets beste og utføres uten økonomisk vinning for øye.

Arbeidet skal gjennomføres i henhold til internasjonale og nasjonale lover og regler samt etiske normer for adopsjon.

InorAdopt skal fremstå som en attraktiv organisasjon ved at vi forsøker å gi klar og god informasjon, skaper et personlig tillitsforhold med våre brukere, samt har en nøktern og kostnadseffektiv arbeidsform.

 • Å adoptere et barn er å ta barnet til seg som sitt eget.
 • Å adoptere er en stor utfordring.
 • Å ta til seg et barn krever en moden overveielse.
 • Å adoptere er en helt personlig sak, men med et klart offentlig regelverk.
 • Adopsjon er for alltid

Til våre brukere

InorAdopts styre og administrasjon har klare kvalitetsmål med sitt arbeid. Gjennom en serviceerklæring ønsker vi å synliggjøre dette overfor våre brukere. I tillegg har vi forventninger om at også våre brukere bidrar til et gjensidig tillitsforhold hvor vi i fellesskap arbeider for et best mulig resultat.

Hvem er våre brukere?

 • Alle som er interessert i adopsjon
 • Potensielle søkere
 • Søkere i adopsjonsprosessen
 • Familier som har gjennomført adopsjon
 • Adopterte barn, unge og voksne

Hva er serviceerklæringen?

Vi er opptatt av at du skal føle deg velkommen og oppleve god service ved henvendelser til oss. Vi vil bestrebe oss på å gi god og realistisk informasjon om alle sider ved en adopsjonsprosess.

Serviceerklæringen beskriver innhold og kvalitet på InorAdopts tjenester, og er således en slags varefakta.

Kort om InorAdopt

InorAdopt ble stiftet i 1981 og fikk i 1989 sin formidlingstillatelse fra departementet.
InorAdopt har som hovedformål å formidle adopsjon av barn fra fremmed stat, men har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid eller fjernadopsjon.
InorAdopt er en medlemsorganisasjon med Generalforsamlingen som høyeste organ.

Sentralstyret

Styret består av: Leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styrets oppgave er å trekke opp retningslinjer for administrasjonen og påse at arbeidet utføres i henhold til vedtektene, Generalforsamlingens vedtak og myndighetenes bestemmelser. Styret forvalter også organisasjonens midler, arbeider med budsjetter og er ansvarlig for regnskap og revisjon.

Administrasjonen

Hvem er vi?

Administrasjonen holder til i Kristiansand. InorAdopt har også egen adopsjonsrådgiver som kan kontaktes ved behov.
I hvert enkelt samarbeidsland har vi stedlige medarbeidere som er ansvarlige for den formelle og praktiske gjennomføringen av selve adopsjonen.

Hva tilbyr vi – hva kan du forvente av oss?

Når du ringer eller sender e-post til oss skal du få svar på din henvendelse. Hvis vi ikke kan hjelpe deg med en gang får du tilbud om at vi ringer tilbake.

 • Utsendelse av informasjonsmateriell skal skje innen 3 dager.
 • Ved innsendelse av søknad skal du motta bekreftelse innen 1 uke.
 • Behandling av søknad skal gjøres innen 4 uker.
 • Ved godkjenning i Norge, sendes informasjon om  videre saksgang innen 3 dager. Du får samtidig tildelt en personlig saksbehandler.
 • Alle andre skriftlige henvendelser, som krever et svar, skal være besvart innen 4 uker.

I adopsjonsprosessen skal du få følgende informasjon:

 • om det å adoptere generelt
 • om landet du skal adoptere fra
 • kontinuerlig oppdatering via vår hjemmeside
 • InorRapport med bl.a. fagstoff
 • om forhold til norske og utenlandske myndigheter
 • om forberedelse til foreldrerollen

Hva forventer vi av deg?

I en adopsjonsprosess kreves det også en del av deg som søker. Vi forventer derfor blant annet:

 • at du setter deg nøye inn i den tilsendte informasjonen
 • at du gjør en egeninnsats i forberedelse til foreldrerollen
 • at du er innforstått med InorAdopts rolle som formidler

Organisasjonsarbeid – hva gjør vi?

InorAdopt samarbeider med Adopsjonsforum og Verdens Barn på flere plan, blant annet for å fremme adoptanters interesser vedrørende permisjonsrettigheter og engangsstøtte. Likeledes samarbeider organisasjonenes lokallag om ulike tiltak for medlemmene i tillegg til egne arrangementer.

Lokallag

Alle medlemmer i InorAdopt er automatisk medlem av nærmeste lokalavdeling der det finnes. Pr. i dag er dessverre alle lokallag rundt om i Norge nedlagt.

InorAdopts medlemmer får allikevel anledning til å delta på enkelte arrangementer i regi av de andre foreningenes lokallag.

Det vil ikke bli sendt ut egne invitasjoner til disse arrangementene, men vi ber dere følge med på informasjon som vil bli lagt ut under linken: Om InorAdopt/Lokale arrangementer.

Nettverksgrupper

Ventetiden er som oftest uforutsigbar og kan bli tung for mange. Da er det godt å ha et lokalt nettverk rundt seg, hvor man kan få støtte og samtidig få ut noe av frustrasjonen som faktisk også er en del av adopsjonsprosessen. På den annen side er ventetiden forventninger og glede og da er det godt å ha nettverket også for å dele denne. Like viktig er det å ha et forum hvor man kan diskutere ting og dele erfaringer etter at barna er kommet.

Har dere ønske om å delta i nettverksgruppe kan administrasjonen bidra til at dere kommer i gang med dette.

InorAdopt har også egen gruppe på Facebook, ”InorAdopt”. Dere har der mulighet til å komme i kontakt med andre som er i samme situasjon som dere.

Ressurspersoner

InorAdopt har ressurspersoner som kan kontaktes via InorAdopt. Se oversikt over tema ressurspersonene kan kontaktes om her.

InorRapport

InorAdopts medlemsblad kommer ut fire ganger i året. Det inneholder reportasjer og interessante artikler om adopsjon, adoptivfamilien, bildealbum samt aktuell informasjon om våre giverland.

Risikofond

Adopsjonssøkere betaler et innskudd til organisasjonens risikofond. Fondets formål er å kunne bidra til kompensasjon for uforutsette og ekstraordinære faktiske kostnader som adoptanter kan møte under adopsjonsprosessen.
Søknad fra fondets midler rettes skriftlig til styret.
Styrets avgjørelse kan ankes til en klagenemnd for endelig vedtak.
Risikofondet har egne statutter som kan fås ved henvendelse til kontoret.

Er du ikke fornøyd?

Vårt mål er tilfredse brukere.
Vi ønsker til enhver tid å forbedre vårt arbeid og for å gjøre det er vi avhengig av deres tilbakemelding.
[/av_textblock]

[/av_two_third][av_one_third]
[av_image src=’http://nooma.no/inoradopt/wp-content/uploads/2013/10/Bulgaria-897-225×300.jpg’ attachment=’3251′ align=’center’ animation=’no-animation’ link=» target=»]
[/av_one_third]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’]