Fra 1. februar 2015 overføres ansvaret for å utrede adoptivsøkere fra kommunene til Bufetat. Dette betyr at søknader om forhåndssamtykke til adopsjon fra utlandet og søknader om adopsjon av barn født i Norge etter denne datoen skal sendes til Bufetats regionkontor.
Søknader som fremmes innen 31. januar skal fortsatt behandles av kommunene etter gammel ordning. Les mer på Bufetats hjemmeside.