Hurra!

I dag, 12.oktober kl 10.00, ble Statsbudsjettet for 2022 offentliggjort. Det er svært gledelig å se at det fortsatt er satt av videre midler til koordinatorstillingen for etteradopsjon. Det betyr at dersom Stortinget vedtar budsjettet, vil tjenesten videreføres.

Etteradopsjonstjenesten opplever stadig økning i antall henvendelser, og vi er ikke i tvil om at dette er et godt tilbud som mange kan ha nytte av.

Utdrag fra Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022:

«I 2020 blei det løyvd støtte til ei koordinatorstilling, som etter søknad blei tildelt InorAdopt. Hovudoppgåva til koordinatoren er å fungere som
eit lågterskeltilbod for alle adopterte og familiar som har adoptert, og å ha god oversikt over aktuelle tenestetilbod og instansar som kan støtte
adopterte og familiane deira. Koordinatoren skal òg rettleie adoptivfamiliar og adopterte som ønskjer hjelp til å finne den opphavelege familien
sin. I 2021 er det tildelt 1 mill. kroner til koordinatorstillinga. Departementet vil halde fram med å finansiere koordinatorstillinga i 2022.»