Hurra! Hurra!

I dag, 07.oktober kl 10.00, ble Statsbudsjettet for 2021 offentliggjort. Det er svært gledelig å se at det er satt av videre midler til koordinatorstillingen for etteradopsjon. Det betyr at dersom Stortinget vedtar budsjettet, vil tjenesten videreføres.

Utdrag fra Regjeringens forslag til Statsbudsjett2021:

«Departementet vil halde fram med å finansiere ei koordinatorstilling i ein av adopsjonsorganisasjonane. Hovudoppgåva til koordinatoren er å fungere som eit lågterskeltilbod for alle adopterte og familiar som har adoptert, og ha god oversikt over aktuelle instansar som finst for å kunne gi god rettleiing til dei som tek kontakt. Koordinatoren skal òg rettleie adoptivfamiliar og adopterte mellom anna der adopterte søkjer hjelp til å finne den opphavelege familien sin.»