Nå er de nye forskriftene som omhandler den nye adopsjonsloven kunngjort. 
Disse vil tre i kraft fra 1. juli 2018. 

Den største endringen vil være at det nå i hovedsak skal gis en anbefaling for barn i alderen 0-5 år for alle søkere,  med unntak av søkere som har yngre barn fra før i familien. 

Dagens ordning med Faglig Utvalg blir erstattet av et nytt råd som heter «Det faglige rådgivende utvalget for adopsjonssaker». Alle tildelinger av barn med spesielle behov, barn over 5 år eller søskengrupper på mer enn 2 må sendes til dette utvalget for vurdering. Etter at rådet har gitt sin anbefaling vil det være Bufdir som avgjør hvorvidt søknaden skal godkjennes eller ikke.

Nytt er også at adopsjonsorganorganisasjonene  hvert 7. år  må søke  om driftstillatelse fra Bufdir, noe som kommer i tillegg til søknad om  formidlingstillatelse for det enkelte samarbeidsland hvert 3. år.

Les forskriftene her.