STED: InorAdopts lokaler, Gyldenløvesgate 5, Kristiansand
TID:       Lørdag 1. april 2017, kl. 16.30

Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag samt styrets forslag

Styre foreslår følgende endringer i InorAdopts vedtekter.
– I stedet for begrepet » forening» brukes «organisasjon».
– I stedet for ordlyden «formidle adopsjon av barn fra fremmed stat» brukes «formidle adopsjon av barn fra aktuelle samarbeidsland».
– I stedet for utrykket «giverland» brukes «samarbeidsland».

Forslag til endringer i paragraf 2, Formål:
«Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland, i form av hjelpearbeid eller fjernadopsjon.», foreslås endret til «Organisasjonen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid.»

5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Fastsettelse av risikofond
7. Budsjettforslag
8. Valg

Vel møtt!

Helge Noraas (sign)                                       Anita Frydenlund Austdal (Sign)
Styreleder                                                        Daglig leder

Årsberetning og årsregnskap 2016 kan leses her:
Årsberetning 2016Resultatregnskap 2016Balanserapport 2016

Ta kontakt på post@inoradopt.no dersom du ønsker dokumentene tilsendt.