Den nye adopsjonsloven ble debattert på Stortinget den 7. juni.  Vi legger spesielt merke til at saksbehandlingsfrister for utenlandsadopsjon ikke skal overskride 30 dager, aldersrammen for forhåndsamtykke fra Bufetat heves to 0-5 år, samt at Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for oppfølging av adopterte og deres familiene i tråd med Haagkonvensjonen art.9. Hele debatten kan sees her.