Den nye adopsjonsloven trådte i kraft 1. juli 2018, og intensjonen bak loven var at adopsjonsprosessen skulle bli bedre, og det nå skulle bli enklere å bli godkjent som adopsjonssøker.

En av endringene var at det ikke lengre skal skilles mellom adopsjon av barn i alderen 0-3 år kontra 0-5 år. Etter den nye loven gis nå kun forhåndsgodkjenning for å adoptere barn i aldersrammen 0-5 år, og det skal ikke lengre stilles strengere krav til adopsjons-søkerne for å bli godkjent for et barn over 3 år.

Det som kom overraskende var at Barne- og likestillingsdepartementet i høst vedtok en forskrift som i praksis vil føre til at det blir vanskeligere å bli godkjent for adopsjon! Departementet har nemlig lagt seg på en tolkning som gjør at alle som starter en adopsjonsprosess, etter at den nye loven trådte i kraft 1. juli i år, må innfri kravene til å adoptere barn mellom 0-5 år og kravene for å adoptere søsken.

De tre adopsjonsorganisasjonene i Norge opplever dette som svært uheldig, da dette betyr at det nå stilles mye strengere krav til alle adopsjonssøkere for å få forhåndsgodkjenning til adopsjon. Dette anser vi som lite hensiktsmessig ettersom de fleste familier er innstilt på å adoptere bare ett barn om gangen, og i tillegg er det flere adopsjonsland der søskenadopsjoner ikke er aktuelt. De tre adopsjonsorganisasjonene har derfor gått sammen og bedt departementet om at denne bestemmelsen blir omgjort, og at det igjen åpnes opp for at søkere også kan motta forhåndsamtykke for å adoptere ett barn, ikke søsken.

BLD har på bakgrunn av våre henvendelser invitert til et møte med InorAdopt, Verdens Barn og Adopsjonsforum, Bufdir og departementet den 29. november hvor denne problemstillingen skal tas opp.

InorAdopt vil komme tilbake med en oppdatering på situasjonen etter at møtet er avholdt. Vi håper på en snarlig avklaring slik at denne forskriften ikke får store konsekvenser for adopsjonssituasjonen i Norge.