Utenlandsadoptertes Politiske Utvalg (UAPU)har tatt initiativ til dialogkonferansen «Adopsjon i et livsperspektiv» mandag 4. mars.

UAPU har sammen med en studentgruppe ved VID-Vitenskapelig høgskole, Verdens barn, Adopsjonsforum og InorAdopt, invitert en rekke adopterte,  adoptivfamilier, myndigheter og fagfolk fra behandlings-, helse- og utdanningssektoren til dialogkonferansen “Adopsjon i et livsperspektiv”.

Formålet med konferansen er å skape et rom for en likeverdig dialog mellom disse partene slik at deltakerne kommer nærmere en felles forståelse av hvordan etteradopsjonsarbeid kan gjøres i praksis. På den måten møtes de reelle behovene som er hos de berørte, både de som skal hjelpe og de som trenger hjelp.

Det er allerede er blitt forsket på og skrevet mye om behovet for kompetanse i hjelpeapparatet og oppfølging av adopterte og deres familier. Historisk var foreldre de første som satte fokus på mangel på kompetanse og handling. Flere rapporter, masteroppgaver og doktoravhandlinger innen feltet er blitt tilgjengelige. Parallelt med dette har adopterte selv begynt å sette ord på sine erfaringer, og dette kan ikke lenger ignoreres.

I 2013 laget InorAdopt og Adopsjonsforum rapporten «Utredning av kompetansesenter for adopsjon». Utredningen viste blant annet at det er et stort behov for mer kompetanse i hjelpeapparatet og oppfølging av adopterte barn. Et kompetansesenter kan være et viktig tiltak for at dette området blir styrket.

Et av de nyeste bidragene fra våren 2018 er Åse Grimsbys masteroppgave i spesialpedagogikk om «Adoptivforeldres erfaringer i møte med hjelpeapparatet». Helsedirektoratet er de som nå har stafettpinnen i sine hender der de i disse dager har fått i oppdrag å utrede dette behovet enda en gang.

Derfor samler nå UAPU folk med ulike erfaringer og roller til dialogkonferansen i Oslo 4. mars 2019. På grunn av begrenset plass og økonomi er deltakelse kun basert på invitasjon, og arrangementet er fulltegnet.

Arrangørene håper og tror at denne dialogkonferansen ikke bare munner ut i en ny rapport som bekrefter det vi alt vet. Etter konferansen håper de alle deltakere tar sitt ansvar for å følge opp innenfor sine felt og sørger for et tettere og bedre samarbeid der ressurser og kompetanse utnyttes på best mulig måte – til barnets beste.

  • Gjennom Haag-konvensjonen, artikkel 9, har Norge forpliktet seg til å fremme Post Adoption Services (PAS). Det vil si å legge til rette for etteradopsjonsarbeid. slik at adopterte og deres adoptivfamilier får kvalifisert veiledning, støtte og rådgivning, før, under og etter adopsjonen.
  • Dialogkonferansen «Adopsjon i et livsperspektiv» arrangeres den 4. mars 2019 i Oslo hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), region Øst og Sør.
  • UAPU arrangerer samarbeid med en studentgruppe ved VID-Vitenskapelig høgskole og adopsjonsforeningene; Verdens barn, Adopsjonsforum og InorAdopt. Studentgruppen går på videreutdanningen Psykososialt arbeid med barn og unge.