Departementet ser at den nye forskriften til adopsjonsloven som trådte i kraft sommeren 2018 ikke samsvarer med intensjonen om at det skulle bli enklere å adoptere. Departementet har derfor  kommet med et forslag til endring i adopsjonsforskriften. Dette forslaget er nå ute på høring, og kan leses her. 

I  forskriften som fulgte den nye loven kom det fram at det kun skulle være èn aldersramme for adopsjon, og at alle søkere derfor må utredes og godkjennes for ett barn og søsken i alderen 0-5 år. Det har den siste tiden vært flere møter mellom departementet, de tre adopsjonsorganisasjonene og Bufdir i forbindelse med utfordringer denne forskriften har ført til. Det er kun et fåtall søkere som i utgangspunktet ønsker seg søsken og det er få av samarbeidslandene som har behov for adopsjon av søsken, i tillegg til at det også vil føre til at det vil kunne bli vanskeligere å få en godkjenning for adopsjon i Norge. 

InorAdopt er svært glad for at departementet tar tak i dette, og at det nå ser ut til at det vil bli en endring i forskriften!