Kenya – Ressurssenter for barn og unge med spesielle omsorgsbehov

10 % av befolkningen i et hvert land lever til enhver tid med nedsatt funksjonsevne. Dette tallet antas å være høyere i Kenya. Antagelsene baseres på at Kenya er et utviklingsland med begrensede ressurser, både økonomisk og kunnskapsmessig, til å gi god omsorg og støtte til mennesker med ulike typer funksjonshemminger.

Stor og liten håndDet finnes ikke en total oversikt over antall barn med funksjonshemminger i Kenya.
Myndighetene støtter mange ulike tiltak og institusjoner i landet, men disse tiltakene omfatter kun en liten prosentandel av de barna som faktisk har behov for hjelp og støtte.

Mangelen på riktig informasjon, kommunikasjon og utdanning hindrer personer med nedsatt funksjonsevne i å delta i samfunnet på like vilkår som samfunnet for øvrig.
Barna kan ha en funksjonshemming, alvorlig eller mild, men livskvaliteten avhenger av hvordan familiene deres, omsorgspersoner, naboer og lærere møter dem.
Om samfunnet rundt har negative holdning til disse barna og deres behov, vil de i tillegg til sin nedsatte funksjonsevne, vokse opp med lav selvfølelse og bli følelsesmessige handikappede ungdom/voksne.

En undersøkelse utført I Kenya av UNICEF i 2001 viste at barn med nedsatt funksjonsevne ble delt inn i fire hovedgrupper:
– mentalt tilbakestående
– hørselshemming
– synshemming
– fysiske handikapp

Barn som faller utenfor disse fire gruppene og med andre funksjonshemminger ble lite vektlagt, noe som har gjenspeilet seg i støtten som gis til f. eks utdanning av spesialpedagoger.
Det finnes mangler på mange og store områder:
– mangel på finansiering
– mangel på utdannet personell
– mangel på lærerbøker
– dårlig koordinering av tjenester
– for dårlige støtteordninger til foreldre, lærere og skoler
– førstelinjetjenesten er ikke tilgjengelig for alle
– sentre som foretar undersøkelser og diagnostisering er få og mangelfulle
– utilstrekkelig kontroll av utdanningsprogrammer.

480 479Maisha Kara Trust (MKT) er en privat non profitt organisasjon med hovedformål om å gi hjelp og støtte til disse barna og deres familier. Maisha Kara Trust er etablert og drives av Nyambura Musyimi og Catherine Wandera Solomon

MKT ønsker å oppnå sosial rettferdighet ved å investere i utdanning, helse og kompetanseheving rettet mot barn og ungdom som har psykiske funksjonshemminger (autisme, dysleksi eller ADHD).

 

Etablering av Ressurssenter
For å kunne hjelpe barn og unge ønsker Maisha Kara Trust å starte opp et ressurssenter som et pilotprosjekt i Nairobi og Mombasa distriktet.
Senteret skal kunne støtte barn og foreldre på følgende måte:
– Riktig og oppdatert informasjon
– diagnostisering
– Rådgiving om egnede utdanningsprogram for barn/unge
– Veiledning om hensiktsmessig yrkeskompetanse for barn/unge

MKT søker økonomisk støtte til:
– Etablering av et ressurssenter
– Opprette nettverk og partnerskap med relevante hjelpeinstanser
– Utvikle og etablere en database med relevant informasjon
– Gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge barns lærervansker i Nairobi og Mombasa distriktet.

Det forventes at prosjektet skal komme følgende grupper til gode:
• Barn / ungdom, omsorgspersoner (foreldre, foresatte)
• Offentlige partnere i utdanning
• Privat dyktig profesjonell med kunnskap om særskilte behov
• Medlemsforeninger for ulike grupper

 

Overordnet mål
Gi den omsorg og støtte som kreves til barn og unge med psykisk utviklingshemming for å gjøre dem i stand til å leve et godt liv og utvikle sitt potensial på best mulig måte.

 

Del målfadder
1. Øke kunnskap om ulike diagnoser, utdanne personell til å følge opp barn og familier, samt iverksette behandling.
2. Øke og lette tilgangen til profesjonelle som kan gi støtte og veiledning.
3. Etablere støttegrupper for foreldre og pårørende.
4. Utvikle og etablere en database som ungdom kan benytte seg av om de trenger hjelp og informasjon i forbindelse med utdanning og jobb.
5. Få til samarbeid med ulike institusjoner som har spesialkompetanse på behandling av barn med lærervansker.
6. Lobbyvirksomhet mot myndighetene for å påvirke til en hensiktsmessig politikk og få til gode og likebehandling til barn med nedsatt læringsevne.
7. Igangsette en ordning slik at profesjonelle fra etablerte institusjoner i Europa og Amerika kan hospiterer på institusjoner og klinikker i Kenya.
8. Skaff en oversikt over antall barn og unge med nedsatte læringsevner.

MKT har også et ønske om å utvide til andre distrikter etter hvert.

Prosjektrapport for perioden juli – desember 2012

Maisha Kara Trust har etablert flere andre prosjekter rundt om i Kenya. Les mer om prosjektene her

 

HVORDAN KAN VI HJELPE?
For å kunne hjelpe, er InorAdopt avhengig av innsamlede midler. Vi håper derfor at våre medlemmer og andre kan være med å støtte dette prosjektet, gjerne som faste givere eller med ett engangs beløp. All hjelp mottas med stor takk.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med Hilde, tlf. 38 10 59 65 eller 
hilde@inoradopt.no