Formålet med dette rundskrivet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner. Rundskrivet tydeliggjør hvilket helsetilbud adopterte barn skal få ved ankomst til Norge. Det beskriver hva som bør gjøres av kliniske undersøkelser, omhandler aktuelle psykososiale problemstillinger, samt søker å klargjøre ansvar, organisatoriske, administrative og forvaltningsmessige aspekter knyttet til tilretteleggingen av helsetilbudet til adopterte barn.

Målgruppen for rundskrivet er i første omgang landets kommuneleger, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sykehusenes barneavdelinger. I tillegg vil andre faginstanser som møter barn med utfordringer knyttet til psykisk helse, språkvansker, pedagogiske utfordringer og sammensatte problemer kunne ha nytte av det. Rundskrivet vil også være et nyttig dokument for adoptivforeldre. Barne-, ungdoms- og familieetaten og adopsjonsforeningene har sagt seg villige til å informere om rundskrivet til nye adoptivforeldre.

Rundskrivet finner dere her.