Adopsjonslovutvalget presenterte et utkast til Ny adopsjonslov i NOU 2014:9, den 14. oktober 2014. NOU-en med forslag til ny lov er sendt på høring med høringsfrist 5. mars 2015.
Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet ønsker å brukerteste lovutkastet og trenger adopsjonssøkere som informanter.
Mer informasjon om prosjektet «Klart lovspråk» finner du på nettsiden: http://www.sprakradet.no/Klarsprak/sprakhjelp/Skriverad/Juridisk- sprak/Delprosjekt-om-sprak-i-regelverk/

Oppdraget med å brukerteste lovutkastet er gitt til Opinion AS og de ønsker å snarest komme i kontakt med 5 informanter for intervju.

For informasjon og påmelding til prosjektet ta kontakt med Christina Smitt.

Christina Smitt
Konsulent og moderator
Opinion AS
T: +47 92281607
E: cs@opinion.no