SamarbeidslandBarn ankommet NorgeTildelte barn (ikke ankommet Norge)
Kina11
Bulgaria
Ungarn42
Kenya102
Taiwan2
Totalt157


Taiwan

Taiwan har innført fornyelser i sitt rettssystem. Dette innebærer at vår første familie som adopterer fra Taiwan har fått utreisedato mye tidligere enn forventet! Vi får bare håpe at denne positive trenden fortsetter!

De fleste barn som formidles via CSS er under ett år gamle. Søkerne må imidlertid være åpen for adopsjon av barn mellom 0-3 år. Barna som er under to år bor på CSS`s eget barnehjem, mens eldre barn gjerne bor i fosterhjem. Generelt forventes ventetiden å være på rundt 6-8 måneder, men da det matches mellom barn og foreldre kan ventetiden varierer litt fra familie til familie.

InorAdopt har inngått samarbeid med Child Welfare League Foundation, CWLF. I likhet med CSS er også denne foreningen svært seriøs og velrennomert. CWLF stiller andre krav til adopsjonssøkerne enn CSS, i hovedsak at man skal ha vært gift i 3 år og være norsk statsborger. Se her for mer informasjon eller ta kontakt med oss. Søkere som ønsker å adoptere via CWLF må ha en aldersgodkjenning for 0-5 år. Det er også behov for søkere som kan adoptere søsken og eldre barn. Søkere gjennom denne foreningen må være åpen for at barna kan komme fra familier med belastet bakgrunn eller at barna har mindre helseutfordringer.

Sjekk våre hjemmesider hvilke krav og kriterier som stilles for å kunne adoptere fra Taiwan og ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om adopsjon fra dette landet!
Saksbehandlere er Kristin Ugland Damsgaard tlf. 38 10 59 58 og Anita Frydenlund Austdal tlf. 38 10 59 54.

Vi har god kapasitet og tar imot nye søkere på Taiwan!
.
.

Kenya
I Kenya må familiene oppholde seg i landet under adopsjonsprosessen, noe som beregnes å ta fra 7 til 10 mnd. Dette varierer fra sak til sak etter hvor effektivt doms apparatet arbeider i hvert enkelt tilfelle. Søkerne reiser til Kenya cirka 14 dager etter tildeling. Etter omsorgsovertagelsen av barnet vil søkerne ha rett på utbetaling av foreldrepenger fra NAV.

Laveste aldersramme vi kan anbefale på Kenya er 0-3 år, og 0-5 for søkere der begge er over 42 år.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler Bente Sæth Berntsen tlf. 38 10 59 53 eller Anita Frydenlund Austdal tlf. 38 10 59 54 for mer informasjon.

Vi har god kapasitet og tar gjerne i mot nye søkere på Kenya!
.
.

Bulgaria 
I Bulgaria er situasjonen stabil og det avholdes jevnlige tildelingsmøter.

I Bulgaria tildeles barn relativt kronologisk etter når søkere er registrert inn i det sentrale systemet. Da det matches mellom de neste 50 søkerne som står for tur vil det være noe variasjoner i ventetid. Ventetiden forventes i snitt å være på rundt 3 år og 8 måneder fra søkerne er registrert i det sentrale adopsjonsregister i Bulgaria. Søkere som er åpne for eldre barn og barn med spesielle behov kan ha kortere ventetid. Det er imidlertid store variasjoner her, avhengig av hvilke utfordringer den enkelte familie er åpen for.

På grunn av økt ventetid det siste året anbefaler InorAdopt søkere som etter hvert nærmer seg utløp på fjerde års godkjenning fra Bufetat, til å søke om ny godkjenning.
Ta kontakt med saksbehandler Kristin Ugland Damsgaard på telefon 38 10 59 58 ved spørsmål.

Vi tar imot nye søkere på Bulgaria.
.
.

Kina
CCCWA har tildelt barn til søkere som er registrert til og med 6. desember 2006. Ventetiden for det ordinære programmet i Kina er nå på 7 år og 6 måneder, og vil fremdeles være økende.

Vi vil fortsette å jobbe aktivt med 72 timers programmet (både «special focus» og «non special focus») til CCCWA framover. Vi har god kapasitet, og tar gjerne imot nye søkere som vil benytte seg av dette. «Special focus» programmet er også åpent for søkere som er godkjent for andre land.

Saksbehandler Bente Sæth Berntsen kan kontaktes på telefon 38 10 59 53 ved spørsmål.

Vi tar imot nye søkere på Kina som ønsker å stå på 72 timers programmet.
.
.

Ungarn
Til tross for en gjennomsnittsventetid i fjor på 16,8 måneder regner vi likevel med at ventetiden sannsynligvis vil øke til mellom 2 og 3 år, i alle fall for helt nye søkere. Siden det til enhver tid er myndighetene som velger foreldre til barna er ventetiden ganske uforutsigbar.

Ungarske myndigheter forventer at man er åpen for barn mellom 0 – 5 år og kan akseptere spørsmål om større eller mindre anmerkninger om barnas helse eller utvikling. Dersom det kommer en tildeling/forespørsel om større ting ved barnet enn man kan tenke seg å klare, er det lov å takke nei uten å miste muligheten for en ny tildeling/forespørsel. Det vil også kunne forekomme tildelinger av barn som er eldre enn fem år, da aldersrammen på godkjenningen er å anse som en anbefalt ramme. I slike tilfeller må dette også legges frem for Faglig Utvalg dersom man aksepterer det tildelte barnet.
Ungarske myndigheter ønsker også flere søkere som kan tenke seg 2 – 3 søsken hvorav minst den ene er over 5 år.

Ta kontakt med saksbehandler Hanne Olsen på telefon 38 10 59 52 ved spørsmål.

Vi tar i mot nye søkere på Ungarn.

Les mer om krav, ventetid og kapasitet på alle land her