Tirsdag varslet Bufdir at de anbefaler en midlertidig stans av alle adopsjoner fra utlandet. Adopsjonsforeningene mener at dette i praksis kan bety en permanent stans.

Adopsjonsforeningene i Norge stiller seg positive til den varslede granskningen av adopsjonssystemet med et offentlig utvalg som startet sitt arbeid i desember 2023. Frist for utvalget er inntil 2 år fra oppstart.

En stans i alle adopsjoner mens en slik granskning gjennomføres vil imidlertid være svært uheldig, og føre til at det ikke lenger vil være mulig for et barn som trenger en ny familie å finne en i Norge. Dersom Barne- og familiedepartementet følger anbefalingen fra Bufdir, er det i første omgang 350 søkerfamilier, og barn, som vil bli rammet.

Men, i praksis kan forslaget til Bufdir innebære en permanent stans av adopsjon fra andre land til Norge. Ingen av adopsjonsforeningene har økonomisk mulighet til å drive uten aktivitet fram til desember 2025. Underveis vil verdifull adopsjonskompetanse forsvinne gjennom interne permitteringer og oppsigelser, og i verste fall nedleggelse av organisasjonene. Avtalene med våre samarbeidsland kan ikke uten videre overtas av andre, og tilliten til å samarbeid med Norge om internasjonal adopsjon vil bli alvorlig svekket.

Begrunnelsene Bufdir legger til grunn for sin anbefaling er etter adopsjonsforeningenes vurdering svært mangelfulle, og bygger på en manglende forståelse av hvordan adopsjonene blir gjennomført i våre samarbeidsland.

Det er for øvrig verdt å merke seg at land som Sverige, Danmark og Nederland – som alle har gjennomført en intern gransking av alle utenlandsadopsjoner – fortsatt har adopsjoner fra utlandet.

For mer informasjon, kontakt:

Adopsjonsforum, ved daglig leder Sidsel Elie Aas, sea@adopsjonsforum.no, mobil 966 28 548

Inoradopt, ved daglig leder Line Oseassen Onshus, line@inoradopt.no, mobil 975 44 698

Verdens Barn, ved teamleder Helge Solberg, helge@verdensbarn.no, mobil 905 83 522