I dag endres forskriften om adopsjon. Ny adopsjonslov med tilhørende forskrift trådte i kraft 1. juli 2018. Adopsjonsforskriften § 1 fjerde ledd stilte krav om at adopsjonssøkere måtte utredes og godkjennes for adopsjon av både ett barn under 5 år og et søskenpar. 

Forskriften endres nå slik at det vil være opp til søkerne selv om de ønsker å søke om en godkjenning for søsken i alderen 0-5 år, eller for ett barn i alderen 0-5 år. 

Endringsforskriften trer i kraft 11.04.2019.
Endringen får virkning for alle søknader og klager, også søknader og klager som er kommet inn, men som ikke er ferdigbehandlet når endringen trer i kraft.

Endringsforskriften kan leses her.