Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har fastsatt forskrift om adopsjon av barn fra utlandet.
Forskriften  tydeliggjør saksbehandlingen og krav til søkere ved adopsjon av barn fra utlandet og vil være gjeldende fra 1. februar 2015.
Les mer her