Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa erstatter rundskriv IK-15/93 fra Statens helsetilsyn Helseundersøkelse og vaksinasjoner av barn fra land utenfor Vest-Europa.

Formålet er å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for adopterte barn i alle landets kommuner. Rundskrivet tydeliggjør hvilket helsetilbud adopterte barn skal få ved ankomst til Norge. Det beskriver hva som bør gjøres av kliniske undersøkelser, omhandler aktuelle psykososiale problemstillinger, og klargjøring av ansvar knyttet til tilretteleggingen av helsetilbudet til adopterte barn.

Målgruppen er landets kommuneleger, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og sykehusenes barneavdelinger. Faginstanser som møter barn med utfordringer knyttet til psykisk helse, språkvansker, pedagogiske utfordringer og sammensatte problemer kan også ha nytte av det. Barne-, ungdoms- og familieetaten og adopsjonsforeningene er også viktige målgrupper. Rundskrivet vil også være et nyttig dokument for adoptivforeldre.

Les mer om rundskrivet på Helsedirektoratets nettside